lnwshop logo

แนวข้อสอบ นิติกร (กกต.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แนวข้อสอบ นิติกร (กกต.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมวดหมู่ แนวข้อสอบ (กกต.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ราคา 389.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 23 ก.พ. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
แนวข้อสอบ นิติกร (กกต.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sheetdee.com
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550
- แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.และ สว. 2550
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 2552
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบัน
- ข้อสอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน 2559)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม 2559)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม 2560)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
1. พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550  บังคับให้เมื่อใด
ก. 6   ตุลาคม  2550                           ค.  6  พฤศจิกายน  2550
ข. 7   ตุลาคม  2550                           ง.   7  พฤศจิกายน   2550
ตอบ  ข. 7   ตุลาคม  2550
มาตรา 2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
2. ผู้ได้รับการเสนอชื่อ”  ตาม พรบ. นี้หมายถึงบุคคลใด
ก. ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
ข. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ค. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ง. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาแล้วแต่กรณี
ตอบ ค. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ผู้ได้รับการเสนอชื่อหมายความว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
 
3. บุคคลใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ก. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ข. เลขาธิการกรรมการเลือกตั้ง
ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ง. กรรมการการเลือกตั้ง
ตอบ  ก. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา 5 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
 
4. ต้องประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้ง
ก. 30  วัน                                            ค. 7   วัน
ข. 15  วัน                                            ง. 3    วัน
ตอบ  ค. 7   วัน
 
5. กรณีมีเหตุอันสงสัยว่ามีกรณีไม่สุจริตและเที่ยงธรรมในเขตเลือกตั้งต้องสอบสวนและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
ก. 30  วัน                                            ค. 7   วัน
ข. 15   วัน                                           ง.  3  วัน
ตอบ  ก.  30  วัน
มาตรา 8 ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่ามีกรณีอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งว่าผู้ใดได้รับเลือกตั้งภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันเลือกตั้ง แต่ถ้าเห็นว่าเป็นกรณีที่มีเหตุอันสงสัยว่ามีกรณีไม่สุจริตและเที่ยงธรรมในเขตเลือกตั้งใด จะยังไม่ประกาศผลสำหรับเขตเลือกตั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องสอบสวนและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งไม่มีผลกระทบกระเทือนการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามหมวด 1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่วนที่ 10 การดำเนินการกรณีการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และส่วนที่ 11 การคัดค้านการเลือกตั้ง
 
6. บุคคลใดแต่งตั่งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยประธานหนึ่งคนและกรรมการอีกแปดคน
ก. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ข. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ค. กรรมการการเลือกตั้ง
ง. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
ตอบ  ง. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
มาตรา 17 คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา 16 (2) ให้ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการไม่น้อยกว่าแปดคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
 
7. ในวันเลือกตั้ง ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึงเก้าคน ต้องกระทำการอย่างไร
ก. ให้ดำเนินการตามจำนวนกรรมการที่มีอยู่
ข. คณะกรรมการประจำหน่วยแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจนครบเก้าคน
ค. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
ง. ข้อ ก ผิด
ตอบ  ง. ข้อ ก ผิด
มาตรา  17 วรรคท้าย  ในวันเลือกตั้ง ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึงเก้าคน ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในขณะนั้นแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจนครบเก้าคน แต่ถ้าไม่มีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่เลย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
 
8. พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจะส่งตัวแทนไปประจำอยู่ ณ ที่เลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนของตนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
ก. 10   วัน                                             ค. 15  วัน
ข. 20   วัน                                              ง. 30   วัน
ตอบ ค. 15  วัน
14. ตัวแทนสังเกตการณ์แต่ละหน่วยเลือกตั้งมีได้กี่คน
ก. 5  คน                                              ค. 3  คน
ข. 4  คน                                              ง.  1  คน
ตอบ  ง. 1  คน
 มาตรา 18 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจำอยู่ ณ ที่เลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนของตนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งได้ที่เลือกตั้งละหนึ่งคน
 
9. บุคคลใดที่ได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรืออาญา
ก. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การเลือกตั้ง
ข. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ค. ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา 20ห้ามมิให้กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง จงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคำสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคำสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และได้กระทำโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรืออาญา
 
10. คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยประธานหนึ่งคนและกรรมการอีกกี่คน
ก. ไม่น้อยกว่า 5  คน                            ค. ไม่น้อยกว่า  7  คน
ข. ไม่น้อยกว่า 6    คน                          ง. ไม่น้อยกว่า  8  คน
ตอบ ง. ไม่น้อยกว่า  8  คน
 
มาตรา 17 คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา 16 (2) ให้ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการไม่น้อยกว่าแปดคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
 
#หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนิติกร (กกต.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
#หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ(กกต.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
#แนวข้อสอบพร้อมเฉลย แนวข้อสอบนิติกร (กกต.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
#แนวข้อสอบทีออกบ่อยๆแต่ละปี แนวข้อสอบนิติกร (กกต.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
#รวมเก็งแนวข้อสอบนิติกร (กกต.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย
- อัพเดทแนวข้อสอบ ทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด
- อัพเดท และ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด
- อัพเดทและ รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง ล่าสุด
------------------------------------------------------------------------------
แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้
(1). ไฟล์ด่วน (pdf) ราคา 389 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน)
(2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงสอบสัมภาษณ์ ราคา 679 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว)
--------------------------------------------------------
สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
โทร : 095-6187887
ID line : @bm1888 (มี@ด้วยนะคะ)
e-mail : tomtam.chok27@gmail.com
----------------------------------------------------------------------
ช่องทางการโอนเงินชำระค่าเอกสาร
ชื่อบัญชี นางสาวสุพัตรา  นอใส
1. ธนาคารกรุงไทย  ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  774-0-30321-6 
2. ธนารคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  012-1-13787-9 
3. ธนาคารทหารไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  517-2-06423-9  
 
 
 
!!!ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน
----------------------------------------------------------------------
ศูนย์รวมแนวข้อสอบทุกหน่วยงานคลิ๊ก 
ติดตามข่าวเปิดสอบ
 
 
 
 
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม


ข้อสอบมี 2 แบบ
1. ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 390 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน)
2. หนังสือ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว)
***ทั้ง 2 แบบ แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์***
ธ.กรุงไทย สาขาเสริมไทย คอมเพล็กซ์ ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทย คอมเพล็กซ์ ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาสาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

CATEGORY

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม256,039 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด186,080 ครั้ง
เปิดร้าน23 ธ.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท17 มิ.ย. 2561

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านสรุปแนวข้อสอบ งานราชการ
ร้านสรุปแนวข้อสอบ งานราชการ
www.sheetdee.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านสรุปแนวข้อสอบ งานราชการ
สรุปแนวข้อสอบ งานราชการ
สอบงานราชการ,สรุปแนวข้อสอบ(พร้อมเฉลย),เก็งข้อสอบราชการ,แนะนำแนวข้อสอบ,สมัครงานราชการ,ติวข้อสอบ,อัพเดทแนวข้อสอบ,แนวข้อสอบราชการ โหลดแนวข้อสอบราชการ จำหน่ายแนวข้อสอบราชการ เปิดสอบงานราชการ หนังสือสอบราชการ แนวข้อสอบท้องถิ่น ข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส.
เบอร์โทร : 095-6187887
อีเมล : dr.sheet27@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก